Close

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu WG24

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Usługodawca dba o ochronę danych osobowych. Chcemy, by korzystanie z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.centrumzatrudnienia.pl było bezpieczne dla jego Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje dotyczące administratora i podmiotów przetwarzających dane, zakres i cele przetwarzania danych, a także określa uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.

 

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz podstawowych danych osobowych Cudzoziemca umożliwiających identyfikację danej Usługi, pozostających w związku z realizacją danej Umowy.

 

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz danych osobowych Cudzoziemca umożliwiających identyfikację danej Usługi jest MALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 14B, 34-500 ZAKOPANE REGON: 369659196, NIP: 7361727388, e-mail: biuro@centrumzatrudnienia.pl , telefon: +48 603 535 381.

 

1.4. Dane osobowe Użytkowników oraz Cudzoziemców są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem przepisów RODO.

 

1.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@centrumzatrudnienia.pl.

 

1.6. Wszystkim pojęciom pisanym wielką literą, jeśli w Polityce Prywatności nie postanowiono wyraźnie inaczej, należy nadać znaczenie wynikające z Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie WG 24.

 

  1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE – PRAWA UŻYTKOWNIKA I CUDZOZIEMCA

 

2.1. Dane osobowe Użytkowników oraz Cudzoziemców będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu:

  1. niezbędnym do wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w przypadku Użytkowników, którzy zawarli taką umowę), w szczególności do:

– obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywania problemów technicznych, udostępnianie funkcjonalności Serwisu;

– świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług oraz zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania;

– podnoszenia jakości świadczonych usług;

– zawarcia i realizacji danej Usługi, przygotowania i udostępnienia Przedsiębiorcy Dokumentu;

  1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności do:

– ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji;

– tworzenia wewnętrznych raportów i analiz; egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną), w tym zwalczania oszustw i nadużyć.

 

2.2. W przypadku A i B powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Usługi.

 

2.3 Usługodawca może powierzyć dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkownika mogą być  podwykonawcy czy dostawcy usług IT.

 

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub Cudzoziemca właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

2.5. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 2.4 powyżej informacje dotyczące Użytkownika i Cudzoziemca nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

 

2.6. Usługodawca nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

2.7. Użytkownik oraz Cudzoziemiec ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w 2.1. B. oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

2.8. Użytkownikowi oraz Cudzoziemcowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

2.9. Dane dotyczące Użytkownika oraz Cudzoziemca, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem Umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji), a następnie zostaną usunięte z systemu.

 

  1. ADRES IP, COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 

3.1. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

3.2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą operatorów płatności, reklamodawców, a także innych partnerów biznesowych.

 

3.3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

3.4. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO

 

4.1.Wszystkie zbierane przez Usługodawcę dane chronione są z użyciem odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Usługodawcę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

4.2. Usługodawca stosuje następujące środki techniczne, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: ograniczenie dostępu do danych do osób upoważnionych, fizyczne zabezpieczenie miejsc przechowywania danych, zabezpieczenie dostępu do komputerów hasłami, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej.

 

4.3. Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 20.09.2018 .

 

4.4. Wszelkie pytania z zakresu ochrony danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@centrumzatrudnienia.pl.

Top