Close

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU WG 24

CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCÓW I CUDZOZIEMCÓW

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
 2. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Przedsiębiorców z Serwisu oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca.Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest MALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 14B, 34-500 ZAKOPANE REGON: 369659196, NIP: 7361727388.
 4. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu.Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu (https://centrumzatrudnienia.pl/regulamin). Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Serwisie pod adresem https://centrumzatrudnienia.pl/regulamin Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia jest wysyłany Przedsiębiorcy  w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy i przyjęcia Usługi do realizacji.
 5. Wymóg akceptacji Regulaminu przez Przedsiębiorcę.Umowa jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem realizacji Usługi. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Wymóg zawarcia Umowy Powierzenia Przetwarzania z Przedsiębiorcą. Realizacja Usługi przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie po podaniu danych osobowych Cudzoziemca w zakresie wymaganym przez konstrukcję Formularza. Przekazanie Usługodawcy danych osobowych Cudzoziemca wymaga zawarcia przez Strony Umowy Powierzenia Przetwarzania. Akceptacja Umowy Powierzenia Przetwarzania jest warunkiem realizacji Usługi. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Powierzenia Przetwarzania, zastosowanie mają przepisy RODO.
 7. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy oraz Cudzoziemca jest warunkiem realizacji Usługi.
 8. Adresaci Serwisu. Serwis kierowany jest wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystających z Serwisu wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową.
 9. Właściwa reprezentacja Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna zawierająca Umowę, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez ww. osobę dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.

 

 1. DEFINICJE.

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Usługodawca (lub zamiennie WG 24) –MALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 14B, 34-500 ZAKOPANE REGON: 369659196, NIP: 7361727388, e-mail: biuro@centrumzatrudnienia.pl, telefon: +48 603 603 535 381, realizujący Usługi zlecone na podstawie Regulaminu.
 2. Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zlecający Usługę wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 3. Użytkownik– osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności dostępnych w Serwisie;
 4. Cudzoziemiec – każda osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego, na potrzeby której Przedsiębiorca zleca Usługodawcy przygotowanie odpowiedniego Dokumentu;
 5. Formularz – podstrona w Serwisie, na której Przedsiębiorca, chcąc uzyskać Dokument, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych Cudzoziemca, w tym przesłania skanów odpowiednich dokumentów; zakres koniecznych do podania danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności Ustawy o cudzoziemcach, Ustawy o promocji zatrudnienia oraz aktów wykonawczych;
 6. Dokument – przygotowany przez Usługodawcę, zlecony przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu, dokument pod nazwą, w zależności od przedmiotu Usługi, „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” lub „Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu A”, na podstawie danych umieszczonych w Formularzu; w ramach realizacji Umowy obowiązkiem Usługodawcy jest poprawne wypełnienie Dokumentu – przedmiotem Umowy nie jest reprezentowanie Przedsiębiorcy w toku administracyjnych procedur;
 7. 7. Regulamin– niniejszy Regulamin zawierający prawa i obowiązki Stron w zakresie odnoszącym się do realizacji Usługi;
 8. Umowa Powierzenia – umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu, przy okazji Rejestracji w Serwisie, której przedmiotem jest powierzenie przez Przedsiębiorcę Usługodawcy danych osobowych Cudzoziemca w niezbędnym do wykonania Usługi zakresie;
 9. Polityka Prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis plików typu cookie, dostępny pod adresem https://www.centrumzatrudnienia.pl/polityka-prywatnosci; Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://www.centrumzatrudnienia.pl/polityka-prywatnosci.
 10. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://www.centrumzatrudnienia.pl/, umożliwiający zawarcie Umowy oraz zlecenie przez Przedsiębiorcę Usługi, której przedmiotem jest przygotowanie Dokumentu;
 11. Umowa– umowa zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą a Usługodawcą, której przedmiotem jest przygotowanie przez Usługodawcę wybranego przez Przedsiębiorcę Dokumentu za wynagrodzeniem; zawarcie Umowy wymaga akceptacji Regulaminu, akceptacji Umowy powierzenia, dodania do koszyka Dokumentu, dokonania zapłaty – Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Przedsiębiorcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Usługi do realizacji;
 12. Usługa – Umowa, której przedmiotem jest przygotowanie przez Usługodawcę Dokumentu;
 13. Usługa Dodatkowa – umowa zawarta przez Przedsiębiorcę oraz Usługodawcę, której przedmiot jest inny niż usługa uzgodniona przez Strony, zawierana na podstawie Regulaminu; zawarcie umowy na realizację usługi innej niż przygotowanie Dokumentu wymaga poczynienia odrębnych uzgodnień i nie następuje na zasadach określonych w Regulaminie;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz. 1219 ze zmianami);
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 16. Ustawa o cudzoziemcach – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 ze zmianami);
 17. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zmianami).

 

 1. ZAWARCIE UMOWY.
 2. Proces zawarcia Umowy. W celu zawarcia Umowy Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
 3. podanie danych identyfikujących Przedsiębiorcę takich jak: NIP, w tym adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego;
 4. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień;
 5. potwierdzenie zapoznania się z Umową Powierzenia oraz akceptacją jej postanowień;
 6. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności;
 7. prawidłowe wypełnienie Formularza prawdziwymi danymi;
 8. dodanie do koszyka wybranego Dokumentu;
 9. złożenie oferty zawarcia Umowy;
 10. otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia zawarcia Umowy oraz zawarcia Umowy Powierzenia.

 

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU.
 2. Warunki techniczne korzystania z Serwisu. Aby skorzystać z Serwisu Przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi techniczne:
 3. posiadać urządzenia z aktualną przeglądarką internetową, zapewniającą prawidłową obsługę plików cookies;
 4. posiadać konto e-mail;
 5. posiadać aplikację pozwalającą na prawidłowe otwieranie plików w formacie PDF;
 6. posiadać dostęp do sieci Internet.
 7. Funkcjonalność Serwisu. Serwis umożliwia stworzenie dla Przedsiębiorcy zleconych Dokumentów, na podstawie informacji przekazanych przez Przedsiębiorcę w Formularzu.
 8. Opłaty. Przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie jest nieodpłatne. Usługodawca pobiera opłaty w związku z zawartą Umową.

 

 1. WYKONANIE USŁUGI.
 2. Przedmiot Umowy. Przedmiotem wykonania Usługi jest sporządzenie pod podpis Przedsiębiorcy Dokumentów takich jak: oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej typu A, na podstawie danych umieszczonych w Formularzu. Za pośrednictwem Serwisu nie są realizowane inne usługi. Przedsiębiorca lub Cudzoziemiec może zlecić Usługodawcy wykonanie Usługi Dodatkowej takiej jak reprezentowanie Cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, czy też udzielenie konsultacji w zakresie składania wniosków oraz oświadczeń, a także z zakresu reprezentacji w wybranych urzędach; przedmiotem Usługi Dodatkowej może być również uzyskanie innych zezwoleń na pracę (typu B, C, D) lub ich przedłużeń. Zlecenie Usługi Dodatkowej wymaga zawarcie odrębnej umowy.
 3. Istota danych podanych w Formularzu. Poprawne wypełnienie przez Przedsiębiorcę wszystkich rubryk Formularza w zakresie zarówno danych jak i dokumentów Przedsiębiorcy oraz Cudzoziemca jest niezbędne do zawarcia i należytego wykonania Umowy. Wymagane treści są zgodne i dostosowane do prawa polskiego i europejskiego i uwzględniają specyfikę treści Dokumentu w zależności od przedmiotu Usługi. Podając dane Cudzoziemca, Przedsiębiorca oświadcza, że dane pozyskał legalnie, bezpośrednio od Cudzoziemca i za jego wiedzą.
 4. Obowiązek uzupełnienia Formularza. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia w Formularzu danych osobowych poprawnych, prawdziwych i zgodnych ze stanem faktycznym. Usługa może być zrealizowana jedynie wtedy, gdy Przedsiębiorca wypełni wszystkie pola Formularza w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 5. Gwarancja Usługodawcy. Przedsiębiorca gwarantuje zgodność Dokumentu z przepisami powszechnie obowiązującymi na dzień wysłania Dokumentu do Przedsiębiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Dokumentu niezgodnie z przeznaczeniem, z modyfikacjami dokonanymi przez Przedsiębiorcę lub osobę trzecią czy wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem, lecz w czasie późniejszym.
 6. Udostępnienie Dokumentu. Dokument jest udostępniany Przedsiębiorcy drogą elektroniczną w postaci pliku PDF.
 7. Inne formy udostępnienia. Usługodawca może udostępnić Przedsiębiorcy Dokument również w inny sposób , tj. w postaci plików DOCX, XLSX – w zależności od wyboru Usługodawcy.
 8. Sposób i termin wykonania Usługi. Usługodawca wysyła Przedsiębiorcy Dokument, jak i fakturę VAT za wykonaną Usługę, na adres e-mail Przedsiębiorcy podany przy składaniu oferty. Przez wzgląd na fakt, iż Dokument zawiera dane osobowe Cudzoziemca, jest on przesyłany w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło dostępu do pliku Usługodawca przesyła w formie wiadomości SMS na podany przy składaniu oferty numer telefonu komórkowego Przedsiębiorcy. Przekazanie Dokumentu następuje w terminie 7 dni roboczych po dniu, w którym Przedsiębiorca otrzymał potwierdzenie zawarcia Umowy.
 9. Wydłużenie terminu wykonania Usługi. Termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu w przypadku gdy Usługodawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości lub poprawności podanych w Formularzu danych o czas niezbędny do uzyskania tych informacji. W takim przypadku Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Przedsiębiorcą celem usunięcia wątpliwości. Kontakt nastąpi drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 10. Obowiązek pobrania pliku Dokumentu. Dokument powinien być niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany przez Przedsiębiorcę. Usługodawca nie gwarantuje archiwizacji Dokumentów po ich udostępnieniu Przedsiębiorcy.
 11. Zakres Usługi. Przedmiotem Usługi nie jest zapewnienie Przedsiębiorcy wsparcia merytorycznego lub prawnego w procedurze administracyjnej rejestracji oświadczenia lub uzyskania zezwolenia na pracę, w szczególności Usługodawca nie opiniuje i nie konsultuje wprowadzonych przez Przedsiębiorcę zmian do Dokumentów, a także nie udziela wsparcia przy ich zmianie.
 12. Odpowiedzialność za posługiwanie się Dokumentem. Przedsiębiorca odpowiada za prawdziwość i rzetelność wprowadzanych w Formularzu informacji/danych, jak i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki posługiwania się Dokumentem udostępnionym Przedsiębiorcy w związku z realizacją Usługi.
 13. Przeznaczenie Dokumentu. Dokument jest przygotowywany wyłącznie na potrzeby własne Przedsiębiorcy – zabronione jest wykorzystywanie Dokumentów na potrzeby osób trzecich.
 14. Zmiany przepisów a Dokumenty. Usługodawca jest uprawniony, ale w żadnym przypadku nie zobowiązany, do informowania Przedsiębiorcy (w tym drogą elektroniczną – przy użyciu podanych danych osobowych) o istotnych kwestiach lub zmianach dotyczących zamówionych przez Przedsiębiorcę Dokumentów – np. o zmianach przepisów prawa, w tym zmianach, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorcy nawet jeśli nie jest ona bezpośrednio związana z Dokumentem, jak i możliwej utracie aktualności przez Dokument; nastąpienie zmiany stanu prawnego po wykonaniu Umowy pozostaje bez wpływu na ocenę należytego wykonania Umowy.
 15. Otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Przedsiębiorca akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Przedsiębiorcę przy składaniu oferty.
 16. Ceny za Usługę. Wszelkie ceny podane w Serwisie są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT, chyba, że w Serwisie wyraźnie wskazano, że dana cena jest ceną brutto. Informacje przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty.
 17. Dane do faktury. Faktura VAT wystawiana jest na dane Przedsiębiorcy podane przy składaniu oferty lub dane zmienione w czasie późniejszym.
 18. Modyfikowanie sposobu realizacji Usługi.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
 2. Obowiązki Użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 3. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie danych innych Użytkowników lub Cudzoziemców;
 5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw;
 6. zapewnienia, że podane przez niego informacje są aktualne, prawdziwe i poprawne.
 7. Usuwanie i odmowa zamieszczenia treści. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z zasobów Serwisu w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 8. podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 9. szerzy za pośrednictwem Serwisu treści sprzeczne z prawem, szerzące pornografię, nienawiść rasową lub etniczną, nietolerancję, bądź naruszające prawa innych Użytkowników;
 10. dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 2. Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia usługi w Serwisie w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.
 3. Bezpieczeństwo Serwisu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 4. Przesyłanie wiadomości SMS i e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zmianami Regulaminu.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi;
 7. niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej;
 8. treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie;
 9. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy za wykonanie Umowy. Usługodawca ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialność wyłącznie za Wady Prawne Dokumentu.
 10. Wady Prawne Dokumentu. Wadą Prawną, w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, jest każda niezgodność treści dostarczonej przez Usługodawcę, na podstawie której przygotowano Dokument, z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy lub z innymi powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami, powstała z wyłącznej winy Usługodawcy oraz istniejąca na dzień udostępnienia Dokumentu, która wywołała bezpośrednią szkodę po stronie Przedsiębiorcy, stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, pod warunkiem zgłoszenia tej szkody Usługodawcy w terminie jednego roku od udostępnienia Dokumentu („Wada Prawna”). Wadą Prawną nie jest przygotowanie Dokumentu w oparciu o nieprawdziwe lub niepoprawne dane czy w oparciu o nieczytelne skany dokumentów.
 11. Ograniczenie odpowiedzialności za wykonanie Umowy. Odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie Umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego za przygotowanie Dokumentu w ramach danej Usługi. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści, zaś w zakresie innym niż Wada Prawna odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do winy umyślnej.
 12. Zgoda na publiczne informowanie. Przedsiębiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, zgody na posługiwanie się znakami towarowymi i innymi oznaczeniami Przedsiębiorcy, przez Usługodawcę, w celu publicznego informowania, iż Przedsiębiorca skorzystał z Serwisu, w tym również w celu promowania Serwisu.

 

 1. DANE OSOBOWE.
 2. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkownika, jak również podstawowych danych osobowych Cudzoziemca umożliwiających identyfikację danej Usługi, podawanych w trakcie Rejestracji, jak również w związku z realizacją danej Umowy, jest Usługodawca.
 3. Cel przetwarzania danych. Dane Użytkowników oraz dane Cudzoziemca takie jak: imię, nazwisko, rodzaj wygenerowanego Dokumentu, będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu marketingu produktów lub usług Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Prawa Użytkownika. Użytkownik lub Cudzoziemiec ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług Usługodawcy, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownik lub Cudzoziemiec ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy.
 5. Polityka Prywatności. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę informacji o Użytkowniku oraz o Cudzoziemcu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.centrumzatrudnienia.pl
 6. Realizacja obowiązku informacyjnego przez Przedsiębiorcę. W zakresie w jakim administratorem danych osobowych Cudzoziemca jest Usługodawca, wskazanym w punkcie 1 i 2 powyżej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Usługodawcy obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 13/14 RODO. Obowiązek informacyjny może być zrealizowany poprzez udostępnienie Cudzoziemcowi adresu strony www, na której dostępna jest Polityka Prywatności. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia na każde żądanie Usługodawcy potwierdzenia zrealizowania obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w niniejszym punkcie.
 7. Umowa Powierzenia. Usługodawca przetwarza dane osobowe Cudzoziemca (w tym wszelkie dane i dokumenty przesłane w Formularzu) działając w imieniu Przedsiębiorcy i na jego wyraźne polecenie. Oznacza to, że realizacja Usługi wiąże się z powierzeniem przetwarzania Usługodawcy danych osobowych Cudzoziemca. Szczegółowe zasady i zakres przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Cudzoziemca reguluje odrębna Umowa Przetwarzania zawarta przez Strony.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 2. Umowne prawo odstąpienia od Umowy. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od danej Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia w przypadku:
 3. gdy osoba fizyczna nie przedstawi w terminie określonym w wezwaniu dokumentu uprawniającego ją do reprezentowania Przedsiębiorcy;
 4. gdy Przedsiębiorca nie uzupełni w terminie określonym w wezwaniu brakujących, nieprawdziwych, niepoprawnych lub nieczytelnych danych Przedsiębiorcy lub Cudzoziemca;
 5. gdy Przedsiębiorca naruszy istotne postanowienie Regulaminu lub Umowy Powierzenia lub Polityki Prywatności.
 6. Kara umowna I. W przypadku odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt 1 lit. A lub B powyżej Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 50% wysokości wynagrodzenia za daną Usługę. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia.
 7. Kara umowna II. W przypadku odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt 1 lit. C powyżej Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 100% wysokości wynagrodzenia za daną Usługę w związku z którą pozostaje naruszenie. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU.
 2. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2 poniżej, Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
 3. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Serwisie usług świadczonych drogą elektroniczną;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
 5. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 6. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień.
 7. Poinformowanie o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawierająca dzień wejścia zmian w życie, będzie udostępniona w Serwisie, nie później niż 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.
 4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”.
 5. Treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana w Serwisie pod adresem https://centrumzatrudnienia.pl/regulamin.
 6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2018 r.

 

 

Top